Zlaté Mince – Numismatika

Všeobecné obchodní podmínky

i
Předmět Všeobecných podmínek

1. Tyto Všeobecné podmínky stanovují s účinností od 1.1.2015 obchodní podmínky, na základě, kterých bude Ludmila Trtíková Zlaté Mince – Numismatika, Mostecká 364, budova KB, 755 01 Vsetín, IČ: 73241229, DIČ: CZ7355285894 (dále jen Prodávající) prodávat Kupujícímu výrobky z drahých kovů.

Práva a povinnosti Prodávajícího

1. Prodávající má povinnost vyřídit závaznou objednávku a odeslat objednané zboží na adresu v této objednávce uvedenou Závaznou objednávkou se rozumí objednávka odeslaná Kupujícím. Potvrzení je zasíláno na e-mailovou adresu Kupujícího, kterou uvede v objednávce a v případě platby předem obsahuje i zálohovou fakturu.

2. Objednávky se vyřizují v pořadí, v jakém budou Prodávajícímu doručeny.

3. Prodávající si vyhrazuje právo odmítnout vyřízení objednávek případně krátit počet objednaných kusů z důvodu převahy počtu došlých objednávek vůči disponibilním zásobám zboží. O této skutečnosti bude Kupující informován prostřednictvím e-mailové zprávy.

4. Prodávající si vyhrazuje právo odmítnout vyřízení objednávky, pokud je zadaná doručovací adresa zjevně nesprávná, nebo smyšlená. O tomto odmítnutí zašle Prodávající informaci na e-mailovou adresu Kupujícího.

Práva a povinnosti Kupujícího

1. Kupující v objednávce uvede správnou poštovní adresu, na, kterou má být objednané zboží odesláno.

2. Kupující se zavazuje odebrat závazně objednané zboží a zaplatit celkovou cenu za objednané zboží a případně další poplatky (poštovné, balné, dobírka) uvedené v potvrzení objednávky.

3. Kupující má právo odeslanou objednávku učiněnou prostřednictvím domény www.mincovni-dum.cz stornovat písemným oznámením zaslaným na e-mailovou adresu Prodávajícího a to nejpozději do jedné hodiny od odeslání objednávky.

4. Kupující se zavazuje se uhradit celkovou cenu objednávky do data splatnosti od obdržení zálohové faktury. Pokud Prodávající v této lhůtě neobdrží úhradu na svůj účet, bude objednávka Prodávajícím zrušena.

5. Převzetím zboží přechází na Kupujícího vlastnictví koupeného zboží. Při zásilkovém prodeji přechází vlastnictví na Kupujícího převzetím věci Kupujícím na místě dodání jím určeném. Jestliže Kupující svým zaviněním poškodí, znehodnotí nebo zničí vybrané zboží před převodem vlastnického práva, odpovídá za škodu podle obecných ustanovení o odpovědnosti za škodu.

6. Kupující, jež zboží od Prodávajícího zakoupí je povinen toto zboží ve smluvně stanoveném termínu převzít a to jak prostřednictvím doručovacích služeb, nebo osobně na prodejně Prodávajícího a to v závislosti, jaký způsob převzetí zboží si Kupující zvolil. V případě neučiní-li tak a je v prodlení s převzetím zboží, je Prodávající oprávněn zboží uschovat a to způsobem přiměřeným okolnostem. Úschova zboží je prvních 6 měsíců od prvního vyzvání k převzetí zboží bezplatná. Prodávající je oprávněn účtovat Kupujícímu účelně vynaložené náklady spojené s uchováním zboží a to ve výši 500,-Kč za každý započatý měsíc úschovy zboží. Prodávající je oprávněn zboží pro Kupujícího zadržet a to do doby, než mu budou, ze strany Kupujícího, uhrazeny náklady vynaložené na uchování zboží.

Cena

1. Cena zboží je uvedena na internetové stránce www.mincovni-dum.cz

2. Dobírkou lze hradit zásilky s hodnotou zboží do 25.000,- Kč, nebo na základě individuálního ujednání i vyšší hodnotě zboží.

Platební podmínky

1. Kupující hradí Prodejci cenu zboží na základě zálohové faktury zaslané při potvrzení objednávky nebo dobírkou.

Expedice zboží

1. Distribuci zajišťuje společnost Zlaté mince – numismatika

2. Zboží je zasíláno cenným psaním.

3. Zásilka je pojištěna v plné výši prodejní hodnoty zboží.

4. V případě, že Kupující neobdrží odeslanou zásilku a to v předpokládaném termínu doručení zboží (dle dodacích lhůt přepravců) musí o této skutečnosti bez zbytečného odkladu informovat Prodávajícího.

Reklamační řád

1. Kupující podá reklamaci jedním z uvedených způsobů:
Zasláním e-mailu na adresu trtikova@zlate-mince.cz.
Zasláním reklamace na adresu Ludmila Trtíková, Zlaté Mince – Numismatika, Mostecká 364, budova KB, 755 01 Vsetín.

2. Každá reklamace musí obsahovat číslo objednávky a popis zjištěných závad.

3. Prodávající rozhodne o reklamaci nejpozději do 3 pracovních dnů a vyrozumí Kupujícího elektronickou poštou, pokud se s Kupujícím nedohodne jinak.

4. Reklamace včetně odstranění vady bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se Prodávající s Kupujícím nedohodne na delší lhůtě.

5. Kupující může využít možnosti dané Občanským zákoníkem §1829 odst. 1, občanského zákoníku „Spotřebitel má právo odstoupit od smlouvy ve lhůtě čtrnácti dnů. Lhůta podle věty první běží ode dne uzavření smlouvy.

6. V případě odstoupení od kupní smlouvy má Kupující právo na vrácení poplatků na dopravu a balné.

7. Reklamované zboží za účelem posouzení oprávněnosti reklamace může být dodáno na adresu Ludmila Trtíková, Zlaté Mince – Numismatika, Mostecká 364, budova KB, 755 01 Vsetín. Náklady spojené s dopravou reklamovaného zboží hradí Kupující.

8. V případě oprávněné reklamace má Kupující právo na náhradu poštovného v nezbytné výši. V případě neoprávněné reklamace nemá Kupující nárok na náhradu svých nákladů spojených s vyřízením reklamace a současně ani Prodávající nemá nárok na náhradu nákladů, které vznikly na jeho straně (pokud se ze strany Kupujícího nejednalo např. o opakovanou bezdůvodnou reklamaci, u které se již dá dovozovat, že se z jeho strany jednalo o zneužití práv).

9. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se zato, že věc byla vadná již při převzetí.

10. V případě, že dojde mezi námi a spotřebitelem ke vzniku spotřebitelského sporu z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je:

11.Česká obchodní inspekce
Ústřední inspektorát – oddělení ADR
Štěpánská 15 120 00 Praha 2
Email: adr@coi.cz
Web: adr.coi.cz

Evidence údajů a ochrana osobních dat

1. Provozovatel internetového obchodu www.mincovni-dum.cz závazně prohlašuje, že veškeré údaje osobní povahy, jež získá od svých zákazníků, nesdělí třetím osobám a bude jich využívat výlučně pro svoji potřebu. Práce s osobními daty Kupujících plně podléhá zákonným normám, zejm. novým nařízením EU 2016/679 a zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů.

2. O výmaz údajů evidovaných nad rámec zákonných povinností lze požádat faxem, poštou nebo elektronickou poštou.

Odpovědnost za škody a náhrada škody

1. Odpovědnost za přepravu zásilky přebírá přepravce dle svých provozních podmínek.

Změna všeobecných podmínek

1. Prodávající je oprávněn Všeobecné podmínky měnit a doplňovat, kdy takto upravené Všeobecné podmínky s datem účinnosti zveřejní na internetové stránce www.mincovni-dum.cz.

Rozhodné právo a příslušnost soudů

1. Tyto Všeobecné podmínky se řídí právním řádem České republiky.

2. Příslušnost soudu se řídí zákonem č. 99/1963 Sb., v platném znění – občanský soudní řád.

3. Právní vztahy, jež zde nejsou výslovně uvedeny, se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

Záruka za jakost

1. Na zboží je poskytována záruka za jakost v délce 24 měsíců.

2. Záruční doba začíná běžet dnem převzetí zboží Kupujícím.

Lhůtu a způsob převzetí daňového dokladu

1. Daňový doklad je vystaven a doručen Kupujícímu společně s dodávkou zboží.

Lhůtu a způsob vracení přeplatků / platby

1. Lhůta pro odeslání platby je individuální, dle kupní smlouvy.

2. Poplatky za provedení bezhotovostního převodu jdou v případě zahraničních plateb sdílené.

p
Doplňující údaje

1. Registrace: Podnikatel zapsán u živnostenského úřadu Městského úřadu ve Vsetíně č.j. 1/ZO/0567/03
a č.j. 1/ZO/0568/03 dne 31.3.2003
Sídlo: Mostecká 364, 75501 Vsetín

2. Zodpovědná osoba za provoz e-shopu: Ludmila Trtíková

3. Provozní doba pro telefonickou komunikaci: Po – Pá, 9.00 – 15.00

4. Na dotazy zaslané elektronickou poštou reagujeme do 2 pracovních dnů, pokud se týkají obchodních případů.
Na všeobecné dotazy, nabídky apod. reagujeme v individuální lhůtě stanovené dle povahy korespondence.